Tietosuojaseloste

Laadittu 01.05.2018. Viimeisin muutos 01.05.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

SportWave Oy

Harjanteenkaari 18

05810 Hyvinkää

 

Y-tunnus 2603703-9

 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Ojanen

juha.ojanen@sportwave.fi

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

  • henkilön nimi
  • yritys/organisaatio  
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • www-sivustojen osoitteet
  • verkkoyhteyden IP-osoite
  • tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
  • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
  • laskutustiedot

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

 

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@sportwave.fi